ورود به بـازار اگریـنـت

بانک اطلاعات کاربردی زیست فناوری و کشاورزی

در بخش مطالب، می توانید به مقالات و اطلاعات کاملا کاربردی علوم مختلف کشاورزی، مانند کود دهی و تغذیه گیاهی، مبارزه با آفات، بیماری ها و علفهای هرز، گیاهان دارویی، امور باغبانی مانند کاشت، داشت، برداشت، گرده افشانی و … دسترسی داشته باشید. در بخش زیست فناوری، تکنیک ها مهم و پرکاربرد مانند کشت بافت و ریزازدیادی، استخراج متابولیتهای ثانویه، اسانس، عصاره ، روغن و همچنین مطالب پایه ای بیوتکنولوژی مانند بیوانفورماتیک، استخراج DNA و سایر مطالب مهم وجود دارد.