تغذیه و آبیاری مناسب و به موقع = محصول با کیفیت = موفقیت مالی

شناسایی بافت خاک و آزمایش های دقیق بیوشیمیایی اولین مرحله از فرآیند تغذیه گیاهی است. در ابتدا باید ترکیبات و کمبودهای خاک مشخص شود تا با توجه به آن، نوع کود، میزان کودهی و زمان کود دهی مشخص شود تا با کمترین هزینه، بیشترین بهره وری حاصل شود.

شناسایی بافت و ساختمان خاک کمک می کند نوع آبیاری و زهکشی مناسب برای باغ و مزرعه انتخاب شود تا در زمان تنش های کم آبی و گرمای شدید و یا در زمان بارندگی های زیاد، خطر جدی محصولات را تهدید نکند.

شناخت انواع کودهای شیمیایی، معدنی و آلی، تفاوت عملکرد آنها با یکدیگر، شناخت تبعات استفاده از کودها بخصوص کودهای شیمیایی از مهمترین اطلاعاتی است که هر کشاورزی در قرن بیست و یکم باید آن را بداند.