برچسب: کریسپر کس9

2 مهر

مراحل ایجاد GMO

مراحل ایجاد GMO مراحل ایجاد GMO فرآیندی است که در آن قطعه مشخصی از DNA از یک موجود به سلول های موجود دیگر وارد شود. این فرآیند انتقال ژن نام داشته و قطعه ژن منتقل شده "ترانسژن" و میزبانی که...

1

تراریخته GMO

محمد خیاط تهرانچی