برچسب: مواد معدنی

19 آبان

بنتونیت

بنتونیت Bentonite بنتونیت  گل حفاری نام تجاری: بنتونیت حفاری، بنتونیت کلسیت، بنتونیت سودیک | Drilling Bentonite فرمول شیمیایی: (Na, CaO)(Al, Mg)(Si4O10)3 (OH)6 nH2O ظرفیت جذب : 600 ≤ ایلد Yield ( میزان کشش) : 6.25 % دانه بندی: کلوخه تا...

3

معدنی

Aduser