برچسب: مخزن بیوراکتور

12 آبان

بیوراکتور

بیوراکتور بیوراکتور به هر وسیله یا سیستمی گفته می شود که از یک محیط بیولوژیکی فعال پشتیبانی می کند، این وسایل و سیستم ها می تواند طبیعی باشد و یه مهندسی شده و بطور مصنوعی ساخته شده باشند. به زبان...

9

تجهیزات

محمد خیاط تهرانچی