استخراج DNA

 • ژنتیکدی ان ای استخراج شده داخل لوله آزمایشگاه

  راهنمای استخراج DNA ازگیاهان

  مفهوم استخراج DNA از بافت های گیاهی همانطور که می دانید، یک پروتکل استخراج DNA می تواند برای یک گونه گیاهی خاص استفاده شود. راهنمای استخراج DNA ممکن است برای همه نوع گیاه و بافت های گیاهی کاربرد نداشته باشد. محققان هنوز برای درک ژنوتیپ گیاهی، بررسی محلول ها و تجهیزات مناسب و کاربرد مشخصی که DNA استخراج ‌شده در…

  بیشتر بخوانید »
 • ژنتیک

  جداسازی ‏DNA‏ و ‏RNA‏

  جداسازی DNA و RNA جداسازی DNA و RNA توسط ژل آگارز الکتروفورز ژل آگارز روشی است که بطور معمول برای جداسازی پروتئین ها­، DNA یا RNA  مولکولهای اسید نوکلئیک به کمک اندازه از هم جدا می شوند، یک میدان الکتریکی که در آن مولکولهای با بار منفی به سمت آند حرکت می کنند (مثبت) و این ملکول­ها فقط بر اساس…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا