علفهای هرز = خسارت وسیع و میلیونی به محصولات

مبارزه با علف های هرزبا استفاده از روش های پیشگیری، بهترین، موثرترین و کم هزینه ترین روش برای رهایی از این مهمان ناخوانده است. روش های مبارزه، پر هزینه تر بوده و معمولا دیر هنگام اتفاق می افتذ یعنی زمانی که علف هرز، درصدی از محصولات را نابود کرده است، استفاده از سموم شیمیایی هرجنذ اختصاصی، باعث تاثیر بر روی محصول اصلی شده و خواه ناخواه بر بافت خاک، حشرات و میکروارگانیسم های خاک در طولانی مدت اثر گذار است 

۰/۵ (۰ نظر)