برچسب: گردو ترک

2 مهر

ترکیه

ترکیه ترکیه کشاورزی ترکیه صادرات به ترکیه کشاورزی ترکیه در کنار صنایع توریسم، مد و پوشاک و لوازم خانگی، کشاورزی یکی از مهمترین و بزرگترین صنایع کشور ترکیه است و اهمیت استراتژیک بسیار زیادی برای این کشور دارد بطوری که...

1

کسب و کار

Aduser