برچسب: کود سیاه

24 آبان

دی آمونیوم فسفات

دی آمونیوم فسفات دی آمونیوم فسفات دارای نام های تجاری دیگری نیز است شامل: ب آمونیم مونو هیدروژن اورتوفسفات، آمونیم فسفات، DAP، دي آمونیم اسید فسفات، دي آمونیم هیدروژن ، فسفات، دي آمونیم مونو هیدروژن فسفات، دي آمونیم اورتوفسفات، نمکاسید...