برچسب: مشاور کشت بافت گیاهی

31 شهریور

تنظیم کننده های رشد گیاه

تنظیم کننده های رشد گیاه تنظیم کننده های رشد گیاه یا هورمون های گیاهی، به ترکیباتی گفته می شود که در تنظیم و کنترل فرآیندهی فیزیولوژیک و رشدی گیاه نقش دارند. این ترکیبات در بخش هایی از گیاه تولید شده...

4

کشت بافت گیاهی

محمد خیاط تهرانچی

29 شهریور

کشت بافت گیاهی

کشت بافت گیاهی کشت بافت گیاهی ، شاخه ای از دانش زیست فناوری (بیوتکنولوژی) است که به تکثیر درون شیشه ای گیاهان در مقیاس تجاری و انبوه می پردازد، بیش از پنجاه سال از عمر این دانش در دنیا می...