برچسب: مشاور کشاورزی

29 اردیبهشت

ضد عفونی خاک

ضد عفونی خاک  ضد عفونی خاک و انتخاب بهترین روش با توجه به منطقه جغرافیایی و سایر عوامل محیطی و جوی تعیین می شود. در کشت های خاکی گلخانه ای، عوامل خاک زی یکی از مهمترین دلایل خسارات سنگینی است...