برچسب: ساقه زایی

31 شهریور

تنظیم کننده های رشد گیاه

تنظیم کننده های رشد گیاه تنظیم کننده های رشد گیاه یا هورمون های گیاهی، به ترکیباتی گفته می شود که در تنظیم و کنترل فرآیندهی فیزیولوژیک و رشدی گیاه نقش دارند. این ترکیبات در بخش هایی از گیاه تولید شده...

4

کشت بافت گیاهی

محمد خیاط تهرانچی