برچسب: PCRT ریل تایم

16 فروردین

پرایمر دایمر (‏primer dimer‏) چیست؟ ‏

پرایمر دایمر (‏primer dimer‏) چیست؟ ‏ پرایمر دایمر(‏primer dimer‏) یا دیمرهای آغازگر، مولکول هایی هستند که به واسطه رشته های بازهای مکمل در آغازگر به یکدیگر متصل شده اند. در واقع پرایمر دایمرها، مولکول های آغازگری هستند که به عنوان...

2

ژنتیک

ریحانه صادقی