برچسب: humic acid

1 مهر

اسید هیومیک

م رmicHuاسید هیومیک اسید هیومیک چیست؟ ماده ای هوموس دار است که از تجزیه بیولوژیکی پسماندهای آلی به جای می ماند. هیومیک اسید حاوی ترکیباتی مختلفی از جمله گروه کربوکسل و فنولات ها می باشد اما بر خلاق اسمش خاصیت...