برچسب: green alga

1 مهر

جلبک دریایی

جلبک دریایی جلبک دریایی (Seaweeds) یا ( Macroalgae)  به دسته ای از موجودات زنده آبزی گفته می شود که در اعماق مختلفی از دریاها و اقیانوس ها زندگی می کنند، یکی از روش های مهم دسته بندی جلبکهای دریایی بر...