gene map

  • ژنتیکنقشه ژنتیکی

    نقشه ژنتیکی چیست؟

    نقشه ژنتیکی یا ژنومی چیست و چه کاربردهای دارد؟ یک نقشه ژنی نمایه‌ای است که ساختمان یک ژن را به نمایش می‌گذارد. این نقشه شامل توالی DNA یک ژن با اینترون‌ها، اگزون‌ها، پایانه ‘۵، پایانه ‘۳، انتهای چند آدنینی، سامان دهنده‌ هایی مانند برانگیزنده‌ها، افزاینده‌ها و جهش‌ هایی که آلل‌های گوناگون آن ژن را می‌سازند، می‌ باشد. کاربرد نقشه ژنی…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا