برچسب: کشت بافت چیست؟

29 شهریور

کشت بافت گیاهی

کشت بافت گیاهی کشت بافت گیاهی ، شاخه ای از دانش زیست فناوری (بیوتکنولوژی) است که به تکثیر درون شیشه ای گیاهان در مقیاس تجاری و انبوه می پردازد، بیش از پنجاه سال از عمر این دانش در دنیا می...