برچسب: ژل آگارز

8 خرداد

جداسازی ‏DNA‏ و ‏RNA‏

جداسازی DNA و RNA جداسازی DNA و RNA توسط ژل آگارز الکتروفورز ژل آگارز روشی است که بطور معمول برای جداسازی پروتئین ها­، DNA یا RNA  مولکولهای اسید نوکلئیک به کمک اندازه از هم جدا می شوند، یک میدان الکتریکی...

0

ژنتیک

ریحانه صادقی

16 فروردین

پرایمر دایمر (‏primer dimer‏) چیست؟ ‏

پرایمر دایمر (‏primer dimer‏) چیست؟ ‏ پرایمر دایمر(‏primer dimer‏) یا دیمرهای آغازگر، مولکول هایی هستند که به واسطه رشته های بازهای مکمل در آغازگر به یکدیگر متصل شده اند. در واقع پرایمر دایمرها، مولکول های آغازگری هستند که به عنوان...

2

ژنتیک

ریحانه صادقی