برچسب: نورسرن بلاتینگ

8 خرداد

جداسازی ‏DNA‏ و ‏RNA‏

جداسازی DNA و RNA جداسازی DNA و RNA توسط ژل آگارز الکتروفورز ژل آگارز روشی است که بطور معمول برای جداسازی پروتئین ها­، DNA یا RNA  مولکولهای اسید نوکلئیک به کمک اندازه از هم جدا می شوند، یک میدان الکتریکی...

0

ژنتیک

ریحانه صادقی