برچسب: مجیک ماشروم

2 خرداد

مجیک ماشروم

مجیک ماشروم مجیک ماشروم Magic mushroom با نام علمی Psilocybin mushrooms یک قارچ چند نژادی (polyphyletic)  از خانواده قارچ های چتری است. قارچ جادویی قارچ توهم زا عوارض مجیک ماشروم   ترکیبات مجیک ماشروم این قارچ حاوی ماده توهم زای...

1

قارچ

Aduser