برچسب: مجله نیچر

2 مهر

سلامت و برتری ذرت تراریخته

سلامت و برتری ذرت تراریخته سلامت و برتری ذرت تراریخته متاآنالیز گسترده شش هزار مقاله نشان داد: سلامت و برتری ذرت تراریخته دانشمندان با متاآنالیز شش هزار مقاله منتشر شده در ۲۱سال اخیر تایید کردند ذرت های مهندسی ژنتیک شده...

3

تراریخته GMO, زیست فناوری

ریحانه صادقی