برچسب: عامل بيولوژيك

2 مهر

مبارزه بیولوژیک با علف هرز

مبارزه بيولوژيك با علف هرز مبارزه بيولوژيك با علف هرز و کنترل علف هرز دارای مراحل به شرج ذیل است: 1- ارزيابي اقتصادي، يعني بايد به ميزان خسارت علف هرز و هزينه مربوط به مبارزه بيولوژيك توجه كرد و پس...