برچسب: طبقه بندي علف كشها

2 مهر

طبقه بندی علف کشها

طبقه بندي علف كشها   در طبقه بندي علف كشها به طور كلي به دو دسته ي علف كش هاي عمومي و علف كش هاي انتخابي تقسيم مي شوند. علف كش هاي عمومي داراي تركيباتي هستند كه براي از بين...

2

علف کش ها

Aduser