برچسب: سوماکلون

29 شهریور

تنوع سوماکلونال

تنوع سوماکلونال اختلاف و تنوع صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی حاصل از یک ریزنمونه یا سلول منفرد در شرایط درون شیشه ای، تنوع سوماکلونال نامیده می شود که به علت ناپایداری ژنتیکی رخ می دهد. این اصطلاح برای اولین در سال...

1

کشت بافت گیاهی

محمد خیاط تهرانچی