پیشگیری، تشخیص و مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی